helduak-adi

HELDUAK ADI! Euskadiko Pertsona Helduen parte hartzeko plangintza integral baterako  Sare Sozial bat da.

Helduak Adi!-ren sorrerako lehen aurrekariak Libro Verde de las PYMAS  (Pequeñas y Medianas Asociaciones) de Personas Mayores. Estado de la cuestión y propuestas de actuación (ISBN: 84-9772-962-5) Proiektuaren gauzatzean aurkitzen ditugu. Proiektu honen egileak Bilboko HARTU-EMANAK eta Granadako OFECUM izeneko entitateek koordinaturiko hirurogeita bi elkarte izan ziren.

Horren ondoren, eta Ikerketa hori oinarritzat hartuta, Euskadin talde eragile bat sortu zen, Elkarte hauek partaide zirela: Bilboko HARTU-EMANAK, Gipuzkoako Goierri eta Urola Garaiko GUESKE eta Donostiako ACCEX-ESKEA. Elkarte hauek Pertsona Helduen Parte hartzeko Plangintza Integral bat sortzeko oinarri batzuk aurkeztu zituzten, 2007ko ekainaren 4an, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzan.

Dokumentazio honen ondorioz, Talde bat sortu zen, aipu ditugun Elkarteen kideek osatua, Bilboko EDE Fundazioaren Gizarte Ikasketen Zerbitzua eta aitatutako E.J-ren Zuzendaritzaren teknikariak. Lan Talde hau Herritarren Partaidetzako Zuzendariak gidatu zuen.

Eginiko diagnostiko/lana, Eusko Jaurlaritzak 2008ko urriaren 1ean bildu zuen “Euskal Autonomia Erkidegoko pertsona nagusien gizarte parte hartzeari buruzko Diagnostikoa” ISBN 978-84-457-2802-4eta “Pertsona Nagusien Parte hartzeko Plangintza Integral baterantz” ISBN 978-84-457-2803-Argitalpenetan.

Prozesu honek, Eusko Jaurlaritza eragingarri zuela –2009ko urtarrilaren 20ko idazkia– HELDUAK ADI! honen jaiotza ekarri zuen.

Honen helburua, Pertsona Nagusien Parte hartzeko Plangintza Integrala Euskal Erkidegoan lantzeko eta aplikatzeko prozesua garatzea da.

Honen ikuspegia hau da:  “erretiroa” harturik dauden pertsonek, eta beste batzuek, partzialki nahiz osoki bizitza laborala utzi dutenek baina sozialki aktibo daudenek, gizartean izan behar duten lekua sakonki aztertzea, gizarte zuzenagoa, parte-hartzaileagoa eta baztertzailea ez dena eraikitzen lagungarri izan daitezen.

HELDUAK ADI! es una Red Social por una Plan Integral de Participación de las Personas Mayores en Euskadi

Los primeros antecedentes en la creación de Helduak Adi! hay que encontrarlos en la realización del Proyecto Libro Verde de las PYMAS (Pequeñas y Medianas Asociaciones) de Personas Mayores. Estado de la cuestión y propuestas de actuación (ISBN: 84-9772-962-5). De este proyecto fueron autores sesenta y dos Asociaciones coordinadas por HARTU-EMANAK de Bilbao y OFECUM de Granada.

A renglón seguido, y en base a ese Estudio, surgió en Euskadi un grupo promotor formado por las Asociaciones: HARTU-EMANAK de Bilbao, GUESKE de Goierri y Urola Garaia de Gipuzkoa y ACCEX-ESKE de Donostia que presentaron, el 4 de Junio de 2007, a la Dirección de Participación Ciudadana del Depto de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, unas bases para la creación de un Plan Integral de Participación de las Personas Mayores.

Esta documentación motivó la creación de un Equipo integrado por miembros de las Asociaciones citadas, el Servicio de Estudios Sociales de la Fundación EDE de Bilbao y personal técnico de la citada Dirección del G.V.  Este Equipo de Trabajo fue dirigido por la Directora de Participación Ciudadana.

El trabajo/diagnóstico realizado está recogido en las Publicaciones tituladas <Diagnóstico sobre la participación social de las personas mayores en la Comunidad Autónoma Vasca. ISBN 978-84-457-2802-4> y <Hacia un Plan Integral de Participación de las Personas Mayores. ISBN 978-84-457-2803-1>, editadas ambas por el Gobierno Vasco con fecha 1 de Octubre de 2008.

Este proceso, con el estímulo del Gobierno Vasco –escrito del 20 de Enero de 2009- desembocó en el nacimiento de HELDUAK ADI!

Su objeto es desarrollar el proceso para la elaboración y aplicación del Plan Integral de Participación de las Personas Mayores en la Comunidad Vasca.

Su visión es abordar con fuerza el espacio social que debe ocupar el colectivo de personas “jubiladas”, y otras cuya actividad haya cesado parcial o totalmente de la vida laboral, pero socialmente activas, y su contribución en la construcción de una sociedad más justa, menos excluyente y más participativa.

 

Enlace: “Helduak Adi!